Information om Omskæring

Information om Omskæring

28. januar 2018 har Intact Denmark ifølge oplysninger på foreningens hjemmeside indsendt et forslag til Folketinget til et borgerdrevet forslag med det formål at få ulovliggjort drengeomskæring uden medicinsk indikation i Danmark. Dette initiativ er forventeligt.

Det Jødiske Samfunds formand, Dan Rosenberg Asmussen, udtaler: ”Jeg anerkender ikke præmisserne for forslaget. Forslaget bæres af den præmis, at man ikke kan overlade til jødiske forældre at opdrage deres børn i overensstemmelse med deres tro og de traditioner og ritualer, der knytter sig til troen.

Det ligger implicit i forslaget, at jødiske forældre ikke er i stand til at vurdere, hvad der er i deres børns tarv. Enhver med bare et minimalt kendskab til jødiske forældre ved naturligvis, at man ønsker det bedste for sine børn, præcis ligesom alle andre forældre.

Forslaget bæres desuden af den præmis, at rituel drengeomskæring er en farlig og sundhedsskadelig praksis, et synspunkt, som ingen seriøs forskning understøtter under forudsætning af, at indgrebet foretages i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det er i den sammenhæng værd at minde om, at en tredjedel af verdens mandlige befolkning er omskåret.

Forslaget bæres endvidere af den præmis, at barnets rettigheder overtrædes. Dette argument bygger på en idé om, at samfundet skal sikre, at alle børn stilles fuldstændig frit og ikke underlægges forældrebeslutninger af nogen slags, der ikke kan omgøres, når barnet bliver myndigt. Dette er naturligvis et komplet utopisk standpunkt. Samfundet tillader, at forældre tager en lang række beslutninger på deres børns vegne, som har livsvarige og irreversible konsekvenser. Samfundet tillader et stort råderum inden for familien, selv i forhold til beviseligt negative påvirkninger. Men det ligger i tidsånden, at handlinger og påvirkninger, der er religiøst betinget, opfattes som noget, børn i særlig grad skal skærmes imod.

Det er min klare opfattelse, at et forbud imod drengeomskæring vil være uforeneligt med den grundlovssikrede religionsfrihed, netop fordi indgrebet ikke er farligt eller sundhedsskadeligt. Det vil være et voldsomt anslag mod religionsfriheden, hvis forældre ikke må opdrage sine børn i familiens tro, og hvis børn afskæres fra at blive opdraget inden for rammerne af deres forældres og families religion og kultur.

Der er intet belæg for Intact Denmarks påstand om, at deres forslag bør vedtages for at sikre, at Danmark lever op til FN’s Børnekonvention og Europarådets Konvention om Menneskerettigheder og Biomedicin. Det fremgår tydeligt af forarbejder, intention og formålserklæring vedrørende disse konventioner, at der ikke kan være denne sammenhæng. Derfor kan de ikke bruges i en juridisk argumentation for et forbud. Dette understreges yderligere af, at intet land i verden har valgt at forbyde drengeomskæring.

Borgerdrevne forslag er et spændende initiativ, som dog åbner mulighed for, at majoriteten vil kunne gennemtrumfe forslag hen over hovedet på minoritetsgrupper. Det er mit håb, at Folketinget og i første omgang Folketingets administration er sig dette og det ansvar, der deraf følger, bevidst.”