Search
Close this search box.

 

Privatlivspolitik for Det Jødiske Samfund i Danmark

1. Formål
1.1 Det Jødiske Samfund i Danmark har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Det Jødiske Samfund i Danmark behandler dine persondata.

2. Kontaktoplysninger

2.1 Det Jødiske Samfund i Danmark er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger hos Det Jødiske Samfund i Danmark:

Kontaktperson: Tina Schwarz
Adresse: Krystalgade 12, 1172 København K
CVR: 18227916
Telefonnr.: +45 33 12 88 68
Mail: ts@mosaiske.dk
Website: www.mosaiske.dk

3. Det Jødiske Samfund i Danmark sikrer fair og transparent databehandling

3.1 Når Det Jødiske Samfund i Danmark beder dig om, at stille dine persondata til rådighed for os, oplyses du om, hvilke data der behandles om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

3.2 Hvis Det Jødiske Samfund i Danmark indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyses dette til dig senest 10 dage efter, at persondataen er indhentet. Det Jødiske Samfund i Danmark oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver Det Jødiske Samfund i Danmark adgang til at indhente dine persondata.

4. Hvilke data der indsamles

4.1 Det Jødiske Samfund i Danmark behandler persondata om den enkelte i forbindelse med behandlingen af medlemskaber, løbende aktiviteter, samarbejdsforhold samt besøg og lignende aktiviteter. Persondataen der behandles omfatter følgende: navn, telefonnummer, CRP-nr., adresse, mailadresse, fødselsdato, kontooplysninger, samt hertil relaterede oplysninger. For medlemmer kan persondataen tillige omfatter oplysninger om familieforhold.

4.2 Herudover behandles persondata som den enkelte selv aktivt har givet til Det Jødiske Samfund i Danmark, f.eks. oplysninger den registrerede selv deler med Det Jødiske Samfund i Danmark.

5. Anvendelse og opbevaring af indsamlede persondata

5.1 Formålet med indsamling og behandling af persondata, er at kunne håndtere de relationer, som Det Jødiske Samfund i Danmark indgår i. Det drejer sig navnlig om medlemsaktiviteter og medlemshåndtering, løbende drift og samarbejdsrelationer, og repræsentative og officielle formål.

6. Opbevaring

6.1 Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataen ikke længere er nødvendige for Det Jødiske Samfund i Danmark. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

7. Videregivelse af oplysninger

7.1 Det Jødiske Samfund i Danmark videregiver udelukkende persondataoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

7.2 Det Jødiske Samfund i Danmark kan videregive oplysningerne, såfremt Det Jødiske Samfund i Danmark er forpligtet til at videregive eller dele persondata for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

7.3 Det Jødiske Samfund i Danmark anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Det Jødiske Samfund i Danmark, ligesom Det Jødiske Samfund i Danmark løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

7.4 Såfremt Det Jødiske Samfund i Danmark, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer Det Jødiske Samfund i Danmark overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

8. Cookies

8.1 Hvad er cookies?

8.1.1 Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

8.1.2 Hvis Det Jødiske Samfund i Danmark placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før Det Jødiske Samfund i Danmark placerer cookies på dit udstyr, beder Det Jødiske Samfund i Danmark om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

8.2 Det Jødiske Samfund i Danmark anvender følgende former for cookies:

8.2.1 Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Du kan læse mere om tekniske cookies her.

8.2.2 Du kan altid afvise og slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

9. Sikkerhed

9.1 Det Jødiske Samfund i Danmark beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

9.2 Det Jødiske Samfund i Danmark har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager Det Jødiske Samfund i Danmark løbende back up af persondataen og beskytter fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

9.3 I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Det Jødiske Samfund i Danmark underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

10. Dine rettigheder

10.1 Generelt

10.1.1 Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger Det Jødiske Samfund i Danmark, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

10.2 Adgang til dine persondata

10.2.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Det Jødiske Samfund i Danmark behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen.

10.2.2 Såfremt du anmoder om det, kan Det Jødiske Samfund i Danmark give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

10.2.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Det Jødiske Samfund i Danmark. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 2.1.

10.3 Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

10.3.1 Hvis du mener, at de persondata, Det Jødiske Samfund i Danmark behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Det Jødiske Samfund i Danmark og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

10.3.2 I visse tilfælde vil Det Jødiske Samfund i Danmark have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt du anmoder herom.

10.3.3 Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

10.3.4 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

10.4 Indsigelse mod opbevaringen af data, samt udlevering af data

10.4.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod Det Jødiske Samfund i Danmarks videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.

10.4.2 Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for Det Jødiske Samfund i Danmark, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Det Jødiske Samfund i Danmark behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

11. Version

11.1 Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 2. september 2020