Search
Close this search box.

Til stede:

Rutie Aharoni
Anne Boukris – AFBUD
Benni Chawes
David Gerschwald
Rebecca Myhre Kur
Gitta Meyer – AFBUD
Charlie Saul
Pinchas Mizrahi
Lina Guttermann – AFBUD
Daniel Hertz
Stig Katznelson
Leah Heiberg
Britt Bess Orbuch Røjtburg
Jeppe Lilholt
Jonas Dessauer
Adam Kischinowsky – AFBUD
Andrea Uzan – AFBUD
Marianne Nagler
Jay Fogelman

Fra RS: Henri Goldstein, Roman Rosenstadt, Jacob Zylber, Marina Lilholt,
afbud fra Ted Rosenbaum.

Andre: Dan Asmussen, Jair Melchior, Jonas Karpantschof, Michael Rachlin, Jonathan Harmat

Referent: Tina Schwarz

1: Spørgetid fra medlemmerne til DF

Spørgsmål: Spørgsmål til viceformændene:

Det undrer mig at DF ikke indkalder til et ekstraordinært møde om kantorens opsigelse.

Svar: Personsager bliver altid talt om på lukkede møder.

Spørgsmål til formanden:

Jeg er bekymret for udviklingen i Det Jødiske Samfund. Jeg skrev for længe siden et brev til Dan som jeg ikke har fået svar på.

Henri: Jeg beklager at jeg ikke har fået svaret. Hvis du har konkrete punkter du vil have på DF-møder, er du velkommen til at bringe dem op.

Spørgsmål: Bliver afgørelsen for personsagen sendt ud til medlemmerne når den er afgjort?

Formanden: Det gør der hvis Oren selv ønsker det. Forhandlingspligten ligger hos RS og hos de to parters advokater.

Spørgsmål: Der findes også andre opfattelser, end det I er kommet frem til.

Vi har undersøgt det hos den der har været med til at lave vedtægterne.

Vi må se hvad resultatet bliver.

2: Navneopråb

3: Jonas Karpantschof – Status på kommunikation i Det Jødiske Samfund / Michael Rachlin,
redaktør, præsenterer sit arbejde med Jødisk Orientering / Jonathan Harmat – status på
Jødisk Informationscenter
Jonas fortæller om vision, værdier og målsætning for kommunikationen og om DJS’ kanaler.

Michael introducerer sig selv og primært Jødisk Orientering. Har kigget på alle aspekter af magasinet. Ville gerne skabe et magasin, som medlemmerne vil opleve som mere værdifuldt. Det fører til nyt format og nyt layout. Vi får på en gang bedre kvalitet, til færre penge.
Nyhedsbrevene: har arbejdet en lille smule med nyhedsbrevene incl. shabbathilsnen.
Det er et job, der aldrig stopper.
Spørgsmål: Savner et større samspil med medlemmerne, DJS’ kommunikationskanaler er meget envejs.
Svar: Der er allerede mange der ønsker at bidrage som jeg lytter til. Men jeg vil gerne inddrage folk mere, skabe mere debat, har ikke noget endegyldigt svar.
Jonathan
Fortæller om baggrund, mål og vision med JIC. Utrolig gode resultater, overgår langt de måltal vi havde.
Spørgsmål: Hvis bevillingen ikke fortsætter, da ender JIC vel på DF’s bord?
Jonas: Vi har allerede møder med kommunen og forskellige fonde. Det er så vigtigt at fortsætte dette arbejde, det har helt klart også en positiv afsmittende effekt på vores medlemmer.
Spørgsmål: Kan man søge andre fonde, i fald kommunen ikke viderefører bevillingen?
Svar: Vi vil endda gerne søge midler til at komme bredere ud end KBH.

4: Godkendelse af referat fra mødet 28. februar og dagens dagsorden
Referatet er godkendt

5: Formandens beretning
”Jeg har været på posten i 27 dage. Jeg er ikke Dan, og Dan er ikke mig. Vi har hver vores styrker og svagheder. Der er nye boller på suppen. Jeg har en bøn: Tal MED mennesker, ikke OM mennesker. Ved det sidste DF-møde var der mange halv-skjulte bemærkninger. Jeg bryder mig ikke om det. Sig tingene direkte til de rette personer. Jeg vil bruge ½-1 helt år på at komme ind i sagerne.
Jeg var på den israelske ambassade til et program med kristne organisationer og denne uge til ramadan-middag, det var en kæmpe oplevelse. Jeg har været med på EFI’s styregruppemøde i Prag. Jeg vil gerne have et godt forhold til vores kontor der gør et meget stort arbejde. Hvis nogen har kritik eller bemærkninger til kontoret, kan man komme til mig med det. Husk Kulturfestivalen! Starter søndag den 2/6. Symposium holdes for Bent Melchior den 20/6, pladserne er allerede snart alle optaget. Den tidligere formand ønsker ikke noget afskedsarrangement. Vi giver Dan en hånd.”

6: Regnskab 2018 – Dan fremlægger
Der er underskud på regnskabet for første gang i 5 år. Bla. ekstra udgifter pga personaleudskiftning i administrationen. Synagogerenoveringen påvirker ikke direkte resultatopgørelsen.
Der er et underskud på sikkerhedsbudgettet på ca. 700.000 der kommer sig af høje udgifter til vedligeholdelse af meget nyt udstyr. Nye krav til regnskaber fra trossamfund udenfor Folkekirken, der skal offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside. Det vil blive offentliggjort i en anden form efter nye regler. Blandt andet skal vores donationer offentliggøres. Revisoren skal tilrette regnskabet så det passer til ministeriets krav.
Afvigelser:
Positive afvigelser på ligningsbidragene. Det er bla. på grund af indtægter fra begravelser af ikke-medlemmer. Vi er en forening der kan søge momskompensation. Man ved desværre ikke, hvor meget man får. Vi har fået flere penge tilbage end vi havde budgetteret med.
Negative afvigelser fra fratrædelser i administrationen påvirker regnskabet. Afskediegelsen af Oren kan komme til at spille ind på 2019-regnskabet. Negative afvigelser på ejendomme. Rigtig store udgifter til reparationer ved ejendomme.
Positive afvigelser ved besparelser i rabbinatet fordi han selv har stået for al undervisning og har udført flere koshercertifikatet.
Negative afvigelser på dårlige resultater af værdipapirer.
Spørgsmål: Forventer man underskud igen i 2019?
Svar: Vi kunne se, at vi ville få et underskud. Derfor har vi gennemført besparelser ved en opsigelse i Sekretariatet. Bloktilskud til Carolineskolen. Hvis skolen endelig får overskud efter salg af Bomhusvej vil vi kigge på bloktilskuddet igen.
Spørgsmål: Giver Kulturfestivalen underskud eller overskud? Det er ikke udspecificeret.
Svar: Jo, men dette bliver kun gennemgået med Økonomiudvalget som repræsenterer DF.
Regnskabet er godkendt.

7: Nyvalg af 1 medlem til RS for perioden frem til ordinært valg i februar 2021.
Lister m/kandidater skal være formanden i hænde senest søndag 26. maj kl. 16
jf. bestemmelsernes §24 stk 3*) se nedenfor
Der er 5 lister der er indsendt, hvor 2 af dem ikke er indsendt korrekt. Der er 3 der er indstillet korrekt. Den der får flest stemmer bliver valgt til den 4-årige post. Den der får næst-flest stemmer vælges til den 2-årige periode. Ina Rosen og Bent Jacob Krogmann er indstillet af Jachad. Rebbeca Kur er indstillet af Tachles.
Ina Rosen er 46 år. Har siddet som direktør for et af landets største kommunikationsbureauer. Haft begge børn på Carolineskolen. Vi har spurgt om hun ville stille op her, og hun har rigtig meget at byde på og hun sagde ja tak med det samme.
Bent Jacob Krogmann er 61 år, oprindelig fondsmægler. Underviser i regnskab og bogholderi. Har en sund tilgang til økonomi. Far til William der lige har stået bar mitzvah. Har et stort ønske om en aktiv menighed. Det er vigtigt at få en økonomikyndig repræsentant i RS.
Rebecca er 31 år, stiller op til RS, stiller mig meget ydmyg til opgaven uden særlige kompetencer men store ønsker for menigheden. Har blot siddet i DJUS bestyrelse, har været en del af vagtgruppen. Til daglig arbejder jeg som speditør.

Rebecca Myhre Kur er valgt til RS for de næste 2 år.

8: Nyvalg af 1 medlem til RS for perioden frem til ordinært valg i februar 2023.
Lister m/kandidater skal være formanden i hænde senest søndag 26. maj kl. 16
jf. bestemmelsernes §24 stk 3 – *) se nedenfor
Ina Rosen er valgt til RS for de næste 4 år.

9: Valg til Carolineskolens bestyrelse
Britt og Rutie stiller begge op.
Britt er valgt.

10: Orientering fra Carolineskolen (nyt fast pkt. ved alle DF møder)

Jeppe: skolen er flyttet godt ind. Den gamle skole på Bomhusvej er revet ned. Skolen venter stadig på betaling for salget. Skolen er udfordret af at en hele 7. klasse nedlægges fordi mange børn er taget ud af skolen. Tak til Jeppe for indsatsen for skolens bestyrelse.

11: Opsættelse af mindeplade for 75-året for oktober 1943

Daniel: Vi har tradition for opsætning af mindeplader for større markeringer i synagogen. Vi vil opfordre RS til at opsætte en mindeplade for 75-års dagen for Okt. 43. Henri beder om at Daniel sender forslag til tekst.

12: Nedlæggelse af snublesten
Der er en selvstændig gruppe der arbejder med dette projekt med blandt andre Charlotte Thalmay og Nili Baruch.

13: Hvilke udvalg skal fortsætte fra sidste DF-valgperiode: ønsker vi
(Daniel anmoder om ændring af formulering af punktet)

14: Nyt fra Strategiudvalget
Der vil være hjælp fra ekstern konsulent til at få strategiudvalget i gang. 

15: Eventuelt

16: Herefter afholdes et lukket punkt – kun for medlemmer af DF og RS.
Personsag. Referat bliver ikke delt.

*) Vedtægterne for DJS §24Stk. 3. Valget foregår ved forholdstalsvalg efter lister, hvorpå bestemte personer er bragt i forslag af medlemmer af delegeretforsamlingen. Listerne vil være at indlevere til formanden mindst 2 dage før valget. På mødet oplæses listerne, og der foretages afstemning, ved hvilken ingen kan stemme på mere end 1 liste.